Redukujte spotřebu vody až o 75%

Obchodní podmínky

Totožnost provozovatele

Wavitar s.r.o., IČ 04220986, se sídlem Zborovská 4/31, 301 00 Plzeň. Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 31396. Emailová adresa provozovatele je info@wavitar.cz ,tel. +420 608 217 400.

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo ústním převzetím objednávky přes telefon. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Odstoupit od objednávky zboží je možno do 2 hodin po odeslání objednávky zasláním emailu na adresu info@astaxanthincz.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje §53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a nebylo použito.

Podmínky pro vrácení peněz:

1. Zboží musí být neporušené a nepoužité v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.

2. Zákazník musí zásilku odeslat do 60 dní po obdržení zboží.

3. V případě vrácení části zboží, prosím fakturu s informacemi okopírujte a originál si ponechejte

4. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet v nejbližším možném termínu měsíčního zúčtování.

Pozor! Vrácení zboží zaslané zpět k nám na dobírku nemůže být z důvodů nemožnosti kontroly zboží akceptováno a takovou zásilku nepřevezme!

V případě objednávky, kterou jste si nechali zaslat na dobírku a nevyzvedli jste si ji, jste povinni uhradit manipulační poplatek 70,- Kč a dobírkovné ve výši 35,- Kč, souhrnně tedy celkem 105,- Kč v případě nevyzvednuté objednávky. V případě opakovaného zaslání na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši (+ navýšení o manipulační poplatek za předchozí nevyzvednutou zásilku na dobírku – zásilku podruhé na dobírku nezasíláme, nutno zaplatit převodem).

Pokud nevyzvednutou objednávku zaplacenou převodem zákazník zruší, má provozovatel právo strhnout si z částky manipulační poplatek 70,- Kč na úhradu nákladů spojených s expedicí objednávky.

Reklamace

Při reklamaci prosíme o přiložení průvodního listu s popisem vady (kdy a jak se objevila, proč činí výrobek nefunkčním), číslem a kopií faktury a Vaší adresou. Reklamace zaslané provozovateli na dobírku nemohou být akceptovány. O vyřízení reklamace budete informování nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace provozovatelem obchodu sporimevodu.cz.

Záruka

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.

Cena a platba zboží

Uvedené ceny v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání – nejedná-li se o tiskovou chybu.

Kupní cenu lze uhradit v hotovosti při osobním odběru u prodávajícího, při převzetí zásilky u zvoleného typu dodání, předem na účet prodávajícího, kartou nebo on-line převodem.

Dodání zboží

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, případně kurýrní služby nebo služby Zásilkovna. Prodávající informuje kupujícího o předání zásilky České poště (kurýrní službě, Zásilkovně) elektronickou poštou. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně kontaktovat přepravce.

Dodací lhůty

O termínu dodání objednaného zboží informuje prodávající kupujícího po potvrzení objednávky. Nebude-li možné dodržet termín dodání zboží, podá prodávající kupujícímu zprávu elektronickou poštou. Pokud je zboží skladem, je zásilka předána přepravci zpravidla do dvou pracovních dnů po přijetí objednávky. Pokud zboží není skladem, dodací lhůta se prodlužuje. Prodávající v takovém případě informuje zákazníka o délce dodací lhůty zpravidla elektronickou poštou nebo telefonicky.

Ochrana osobních dat

Zavazujeme se, že veškerá osobní data zákazníka budou chráněna v souladu s platnými právními předpisy ČR (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.), budou použita výhradně pro účely obchodní činnosti provozovatele stránek a nebudou žádným způsobem poskytována třetí straně.

Na přání zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány.

Další ujednání

Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Kupující bere na vědomí, že zobrazované barvy zboží mohou být zkreslené digitalizací nebo se může jednat o ilustrační fotografie.

V Praze, dne 1.3.2020

Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Wavitar s.r.o., IČ 04220986 (dále jen: „správce“), se sídlem Zborovská 4/31, 301 00 Plzeň. Emailová adresa provozovatele je info@sporimevodu.cz, tel. +420 608 217 400.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby, za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu: jméno a příjmení, titul, poštovní adresa, fakturační adresa, mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o bankovním spojení, údaje o předmětu plnění. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V Praze, dne 1.3.2020